top of page

ČASTÉ DOTAZY

Co v Centrální evidenci exekucí nenajdu?

Co je Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí bohužel neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. 

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Proč jsou lustrace zpoplatněny?

Nahlížení do CEE je zpoplatněno dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Zpoplatněna je každá jednotlivá lustrace a to i v případě, že subjekt lustrace nebyl dohledán.  Zpoplatněno je zobrazení jak detailu lustrace, tak informace o tom, zda byla či nebyla exekuce u subjektu dohledána.

Budu si moci aplikaci nainstalovat i na zařízení Apple?

Naše aplikace funguje jak na zařízeních se systémem Android, tak na zařízeních se systémem iOS. Funkce obou aplikací jsou stejné, liší se však některými detaily uživatelského rozhraní.

K čemu Centrální evidence exekucí slouží?

Centrální evidence exekucí umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná a který soudní exekutor byl provedením exekuce pověřen.

Kdy dochází k vymazání údajů z CEE?

K výmazu údajů z Centrální evidence exekucí dochází bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo.

O

bottom of page