top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY A 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Metastream s.r.o.

se sídlem Brno, Královo pole, Högrova č.p. 2862/2, IČO: 08393494,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113439

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Metastream s.r.o., se sídlem Brno, Královo pole, Högrova č.p. 2862/2, IČO: 08393494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113439 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smlouvy o poskytování služeb uzavírané prostřednictvím mobilní aplikace názvem: „Lustrace Exekucí“ a "Vyhledávání exxekucí", a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

 

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

 

2.1 Službou se rozumí úplatné zprostředkování informací o exekučních řízeních, které jsou vázány vždy k jednomu lustrovanému subjektu, který vybírá zadáním výchozích údajů uživatel, a to prostřednictvím mobilní aplikace Lustrace Exekucí.

2.2 Centrální evidencí exekucí ČR se rozumí – Centrální evidence exekucí, která je provozována a spravována Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Výchozími identifikačními údaji se rozumí jméno, příjmení, datum narození a IČO.

2.4 Základními vyhledávanými údaji se rozumí spisová značka exekučního řízení, jméno a příjmení fyzické osoby /název právnické osoby, datum narození/IČO, adresa sídla PO a datum zápisu do Centrální evidence exekucí.

2.5 Rozšířenými vyhledávanými údaji se rozumí vymáhaná jistina týkající se konkrétního řízení.

2.6 Lustračním žetonem se rozumí uživatelem zakoupená jednotka podmiňující vykonání služby (lustrace) prostřednictvím mobilní aplikace Lustrace exekucí.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

3.1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním výchozích identifikačních údajů v mobilní aplikaci a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Lustrovat“ (dále jen „objednávka“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat výchozí identifikační údaje, které do objednávky vložil, a to s možností jejich změny ještě před závazným odesláním objednávky, které je završeno kliknutím na tlačítko „Lustrovat“. Okamžikem stisknutí výše uvedeného tlačítka je uživateli odečten vždy jeden ze zakoupených lustračních žetonů.

3.2 Výchozí identifikační údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné. Za jejich správné zadání odpovídá uživatel, přičemž i za předpokladu vykonání služby k neexistujícímu subjektu je poskytovatel oprávněn lustrační žeton odečíst.

3.4 Skutečnost, že došlo k spotřebování lustračního žetonu poskytovatel uživateli bez zbytečného odkladu potvrdí, a to zpřístupněním základních vyhledávaných údajů, nebo pokročilých vyhledávaných údajů uživateli. Výše uvedené neplatí v situaci, kdy je mobilní zařízení uživatele nepřipojeno k internetu.

3.5 Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb a své závazky ze smlouvy o poskytování služeb splnit v okamžiku jejího uzavření. Výše uvedené platí i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na vrácení spotřebovaného lustračního žetonu a odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.6 Uživatel bere na vědomí, že je vykonání služby podmíněno funkčním a aktivním internetovým připojením. Toto připojení si je povinen uživatel hradit sám na vlastní náklady. Uživatel si je dále vědom toho a souhlasí s tím, že za spotřebování lustračního žetonu se zařízením nepřipojeným k internetu nenese poskytovatel žádnou odpovědnost. Uživatel si je dále vědom toho, že k poskytnutí základních vyhledávaných údajů ani rozšířených vyhledávaných údajů, v případě nepřipojení k internetu, nebo vadného připojení k internetu, nemusí dojít.  Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

 

4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

4.1 Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne službu, přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služby zavazuje, že poskytovateli za poskytnutí služby uhradí odměnu dle čl. 6 obchodních podmínek. Poskytovatel se zavazuje, že bude služba poskytnuta bez zbytečného odkladu po spotřebování řádně zakoupeného lustračního žetonu. Výše uvedeným nejsou dotčena ustanovení 3.4 až 3.6.

5. PODMÍNKY SLUŽBY

5.1 Uživatel bere na vědomí, že jsou základní vyhledávané údaje i rozšířené vyhledávané údaje pouze informacemi informativního charakteru. Dále bere uživatel na vědomí, že výše uvedené informace nemají podobu úřední listiny a jsou aktuální pouze k okamžiku jejich vyžádání od poskytovatele.

5.2 Uživatel bere na vědomí rozsah informací evidovaných v centrální evidenci exekucí, a to zejména, že Centrální evidence exekucí neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. Uživatel bere na vědomí, že informace evidované v Centrální evidenci exekucí nemusí být kompletní a aktuální.

 

5.3 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemusí služby poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání technické potíže na straně uživatele, poskytovatele, nebo na straně jiných osob, zejména na straně Exekutorské komory České republiky. Službu také nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům datové sítě, elektrické energie, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

 

Uživatel bere ne vědomí, že při poskytování služby může docházet k výpadkům a dočasnému omezení služby, a to zejména z důvodů aktualizací a údržby mobilní aplikace Lustrace Exekucí. Uživatel dále souhlasí s tím, že v případě reinstalace aplikace nemusí být počet jeho lustračních žetonů zachován. Uživatel je plně odpovědný za spotřebování či ztrátu lustračních žetonů v případě, kdy mobilní aplikaci sám vymaže, nebo ji aktualizuje skrze aktualizaci v níž bude oznámena možnosti ztráty lustračních žetonů z technických důvodů.

6. ODMĚNA POSKYTOVATELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A NÁKUP LUSTRAČNÍCH ŽETONŮ

6.1 Poskytovateli služby náleží za zprostředkování základních vyhledávaných údajů i rozšířených vyhledávaných údajů odměna. Odměnu poskytovatele tvoří podíl z ceny za zakoupení lustračních žetonů dle aktuálně viditelných cen v mobilní aplikaci Lustrace exekucí. Odměna je poskytovateli zpřístupňována a vyúčtovávána v souladu s platebními podmínkami Google Payment Corp.

6.2 Uživatel bere na vědomí, že je odměna poskytovatele hrazena předem, a to prostřednictvím zakoupení platných lustračních žetonů. Úhrada platných lustračních žetonů je splatná vždy předem, bezhotovostně, a to prostřednictvím platebního systému a plně v souladu s obchodními podmínkami společnosti Google Payment Corp., jež jsou dostupné v mobilním internetovém obchodě Google play. Společnost Google Payment Corp., taktéž odpovídá za zaslání faktury, jež potvrzuje zakoupení lustračních žetonů, a to plně v souladu s obchodnímu podmínkami společnosti Google LCC., jež jsou dostupné v mobilním internetovém obchodě Google play.

 

6.3 Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.4 Možnost čerpání služby uživatelem je podmíněno zakoupením počtu lustračních žetonů prostřednictvím mobilního obchodu Google play, a to v souladu s platebními podmínkami Google Payment Corp. Počet zprostředkovávání služby je vždy podmíněn koupí alespoň jednoho lustračního žetonu.

 

7. UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

7.1. Uživatel v případě užívání internetové stránky www.lustracexekuci.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho mobilní zařízení a počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1 Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy včetně mobilních aplikací jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje nečinit žádných kroků, jimiž by do činnosti počítačového programu (mobilní aplikace – Lustrace Exekucí) zasahoval. Uživatel souhlasí s tím, že v případě zásahu do počítačového programu aplikace bude odpovědný za škodu tím způsobenou.

8.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb s osobami, které dříve podstatným způsobem smlouvu o poskytování služeb a obchodní podmínky porušily.

8.3 Poskytovatel se zavazuje uživatelům zprostředkovávat zákaznickou podporu a řešit jejich stížnosti dálkově, a to prostřednictvím emailové adresy: metastream@email.cz.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je taktéž příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Stránky České obchodní inspekce lze nalézt na webové adrese: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů online lze využít taktéž webovou platformu nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Využít lze taktéž Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace lze nalézt na internetové adrese: http://www.evropsky spotrebitel.cz. Výše uvedené pracoviště je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). [JA1]

8.5 Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí Českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě vad služeb může uživatel uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady elektronickou poštou, tj. na emailové adrese: metastream@email.cz.

8.7 Poskytovatel tímto prohlašuje, že prostřednictvím mobilní aplikace nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Poskytovatel si je vědom, že v případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, tak je povinnen plnit svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Informační povinnost plní prostřednictví zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

8.8 Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

8.9 Vztahy související s užitím mobilní aplikace a webového portálu www.lustracexekuci.cz se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

8.10 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude pro řešení všech právních sporů vznikajících v rámci právních vztahů se společností Metastream s.r.o. dána vždy pravomoc soudů České republiky.

8.11 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

II.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚVOD:

 

Spoločnosť Metastream s.r.o. spracúva osobné údaje, a to za účelom plnenia zmluvy s Vami (alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy), ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCOV

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Metastream s.r.o., so sídlom Högrova 2862/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 08393494, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne C 113439 (ďalej len ako "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Metastream s.r.o., Högrova 2862/2, Královo Pole, 612 00 Brno, adresa elektronickej pošty metastreamcomp@gmail.com, telefón +420 773 996 141.

 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcu, v súlade s pokynmi správcu (spracovatelia osobných údajov), technické a organizačné služby, vrátane prevádzkovania software a ukladania dát, osoby zaisťujúce pre správcu daňové a účtovné služby.

 2. Príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

 3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV /DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

 2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

.

bottom of page